Partnerzy

World Properties

Fagora.pl

MLS

SPPON

Powiślańskie

Certyfikaty

 

Uprawniony audytor jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Audytorów Energetycznych i wpisany jest do rejestru osób uprawnionych, z nr 19/2010.

Audytor wpisany jest do Centralnego Rejestru osób uprawnionych, wykonujących audyty energetyczne budynków i sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, z nr wpisu 3149, nr uprawnień 436, prowadzonym przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Rejestr widoczny jest na stronie www.mi.gov.pl Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Firma posiada aktualne i obowiązkowe ubezpieczenie, od odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej.

Sporządzamy:

 • audyty energetyczne budynków,
 • świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

Dla kogo świadectwo energetyczne?

 • Jeżeli budujesz nowy dom - musisz mieć świadectwo energetyczne!
 • Jeżeli mieszkasz w swoim domu lub lokalu - nie musisz otrzymać świadectwa!
 • Jeżeli sprzedajesz lub wynajmujesz nieruchomość - musisz przedstawić świadectwo!
 • Jeżeli kupujesz lub wynajmujesz - możesz spodziewać się określonych kosztów utrzymania.

Świadectwo energetyczne trzeba otrzymać przed pozwoleniem na użytkowanie.

Bez ważnego świadectwa energetycznego nie będzie można zawrzeć umowy kupna – sprzedaży nieruchomości.

Nieprawdziwe świadectwo stanowi wadę rzeczy zmniejszającej jej wartość w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Budynki, które nie muszą mieć świadectwa energetycznego:

 • Podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • Używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
 • Przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
 • Niemieszkalne służące gospodarce rolnej,
 • Przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większą niż 50 kWh/m2/rok,
 • Mieszkania przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • Wolno stojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Zgodnie z art. 63a Ustawy Prawo Budowlane, nabywca ma prawo żądać przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej od sprzedającego. Obowiązek pozyskania takiego świadectwa charakterystyki energetycznej jest po stronie zbywcy.

Przydatne regulacje prawne:

 • Ustawa wprowadzająca: ustawa z dnia 19 września 2007 roku o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373),
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst ujednolicony ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zm.)Ustawa wprowadzająca: ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 201, poz. 1239),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

ABC GAMMA
82-500 Kwidzyn
ul. Kościuszki 27 lok. nr 2
woj. pomorskie, Poland

Tel.  +48 55 261 23 70
Fax +48 55 261 23 70
Tel. mob.  +48 604 405 567
e-mail: biuro@abcgamma.pl

Copright by ABCGAMMA.PL © 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone.